UZNESENIE VLÁDY SR 830/2000

k projektu transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR

Číslo uznesenia: 830
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2417/2000
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 544/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
projekt transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR (ďalej len "Projekt"),
2...
fyzické a účtovné oddelenie správy a prevádzky železničnej dopravnej cesty od dopravných a obchodných činností,
3...
oddlženie Železníc SR v objeme a časovom horizonte stanovenom Projektom,
4...
Zoznam regionálnych dráh uvedených v prílohe tohto uznesenia;

B. súhlasí

1...
s reštrukturalizáciou Železníc SR podľa osobitných predpisov;

C. ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

1...
predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/1993 Z.z. o Železniciach SR
Termin: do 28. februára 2001
2...
predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o zriadení Železničnej spoločnosti, akciovej spoločnosti
Termin: do 28. februára 2001
3...
predkladať na rokovanie vlády správu o postupe prípravy a priebehu transformácie Železníc SR
Termin: do 31. decembra 2001 a každoročne

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

4...
navrhnúť systém rekvalifikačných programov a programov na tvorbu nových pracovných miest na základe profesnej a regionálnej analýzy
Termin: do 31. marca 2001

ministerke financií

5...
poskytnúť štátnu záruku na úver EBRD v sume 950 mil. Sk (30 mil. EUR) na riešenie sociálnej oblasti spojenej s procesom transformácie a 150 mil. Sk ako nevyhnutné náklady na proces transformácie Železníc SR
Termin: v roku 2001
6...
v spolupráci s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií vytvoriť podmienky a realizovať postupné oddlženie Železníc SR za neuhradené výkony vo verejnom záujme za roky 1994 až 1997
Termin: priebežne

ministerke financií
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

7...
objektivizovať ceny za používanie železničnej dopravnej cesty za účelom dosiahnutia cieľov Projektu
Termin: do 1. apríla 2001
8...
vytvoriť podmienky pre financovanie rozvojových programov za účasti štátneho rozpočtu v rozsahu uznesenia vlády SR č. 544/1999 a Scenára č. 6 k nemu, za účelom dosiahnutia zabezpečenia plnenia Projektu
Termin: pri príprave zákona o štátnom rozpočte v jednotlivých rokoch

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

9...
v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom školstva, ministrom zdravotníctva, ministrom vnútra a ministerkou financií rozpracovať systém poskytovania sociálnych zliav adresným spôsobom za spoluúčasti rezortných ministerstiev
Termin: do 1. apríla 2001

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministerke financií
ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku
ministrovi vnútra
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi pôdohospodárstva
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi obrany

10...
spolupracovať pri transformácii Železníc SR pri zabezpečovaní financovania rozvojových programov, v oblasti nevysporiadaného majetku, v oblasti legislatívno-právnych postupov, v procese znižovania zamestnanosti a zabezpečovania rekvalifikačného procesu, riešení problematiky regionálnych dráh
Termin: priebežne

D. zrušuje

1...
body C.4 a C.5 uznesenia vlády SR č. 544/1999 k návrhu ekonomickej stabilizácie a transformácie Železníc SR,
2...
body B.1.1 a B.1.3 prílohy k uznesenia vlády SR č. 21/2000 k aktualizácii a rozpracovaniu zásad štátnej dopravnej politiky SR.

Vykonajú

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministerka financií
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
minister vnútra
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister pôdohospodárstva
minister výstavby a regionálneho rozvoja
minister obrany

P r í l o h a
k uzneseniu vlády SR
č. 830/2000
____________________