UZNESENIE VLÁDY SR 828/2000

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 828
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2294/2000
Predkladá......: minister vnútra
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky