UZNESENIE VLÁDY SR 827/2000

k zrušeniu niektorých reštriktívnych opatrení voči Juhoslovanskej zväzovej republike na základe spoločnej pozície Európskej únie č. 2000/599/CFSP z 9. 10. 2000

Číslo uznesenia: 827
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2464/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. zrušuje

1...
uznesenie vlády SR č. 339 z 28. 4. 1999 k zavedeniu embarga na dovoz a predaj ropy a ropných produktov do Juhoslovanskej zväzovej republiky na základe spoločnej pozície Európskej únie schválenej 23. 4. 1999,
2...
bod A.4 uznesenia vlády SR č. 416 z 19. 5. 1999 k dodatočným reštriktívnym opatreniam voči Juhoslovanskej zväzovej republike na základe spoločnej pozície Európskej únie schválenej 10. 5. 1999;

B. ukladá

ministrovi hospodárstva
ministerke financií

1...
zabezpečiť vykonávanie opatrení v zmysle bodu A.1 tohto uznesenia
Termin: ihneď

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

2...
zabezpečiť vykonávanie opatrení v zmysle bodu A.2 tohto uznesenia
Termin: ihneď

ministrovi zahraničných vecí

3...
informovať Radu Európskej únie o pripojení sa Slovenskej republiky k zrušeniu leteckého a ropného embarga voči Juhoslovanskej zväzovej republike
Termin: ihneď.

Vykonajú

minister hospodárstva
ministerka financií
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister zahraničných vecí