UZNESENIE VLÁDY SR 826/2000

k správe vlády SR o stave zdravotníctva, jeho súčasných problémoch a spôsobe ich riešenia

Číslo uznesenia: 826
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2465/2000
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: žiadosť NR SR


Vláda


A. schvaľuje

1...
správu vlády SR o stave zdravotníctva, jeho súčasných problémoch a spôsobe ich riešenia;

B. ukladá

ministrovi zdravotníctva

1...
pokračovať v dôslednom uskutočňovaní transformačných krokov v rezorte zdravotníctva na roky 1999-2002;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť správu Národnej rade SR na prerokovanie,

ministra zdravotníctva

2...
odôvodniť správu v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister zdravotníctva

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky