UZNESENIE VLÁDY SR 825/2000

k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 825
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2427/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona predsedovi Národnej rady SR,

ministerku financií

2...
odôvodniť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky