UZNESENIE VLÁDY SR 823/2000

k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 823
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2430/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona predsedovi Národnej rady SR,

ministerku financií

2...
odôvodniť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky