UZNESENIE VLÁDY SR 822/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 822
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2436/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministerku financií

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky