UZNESENIE VLÁDY SR 821/2000

k návrhu na zloženie delegácie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu na stretnutie predsedov vlád krajín V-4 v Karlových Varoch 12. a 13. októbra 2000

Číslo uznesenia: 821
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2419/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na zloženie oficiálnej delegácie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu na stretnutie predsedov vlád krajín V-4 v Karlových Varoch 12. a 13. októbra 2000;

B. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
predložiť na rokovanie vlády správu o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín V-4 v Karlových Varoch 12. a 13. októbra 2000;

C. berie na vedomie, že

1...
náklady členov oficiálnej delegácie a sprievodu na dopravu špeciálnym letom hradí Úrad vlády SR.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
vedúci Úradu vlády SR