UZNESENIE VLÁDY SR 819/2000

k návrhu na dobrovožný príspevok Slovenskej republiky pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov

Číslo uznesenia: 819
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2345/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvažuje

1...
návrh na dobrovožný príspevok Slovenskej republiky pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov v roku 2001 vo výške 20 000 USD;

B. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
zabezpeči úhradu v zmysle bodu A.1 z kapitoly prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí SR vyčlenených na úhradu členských príspevkov do medzinárodných organizácií.

Vykoná

minister zahraničných vecí