UZNESENIE VLÁDY SR 818/2000

k účasti delegácie vlády SR na Slovenskom hospodárskom dni na EXPO 2000 v Hannoveri 17. 10. 2000

Číslo uznesenia: 818
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2400/2000
Predkladá......: minister hospodárstva
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
účasť delegácie vlády SR na Slovenskom hospodárskom dni na EXPO 2000 v Hannoveri 17. 10. 2000;

B. splnomocňuje

podpredsedu vlády I. Mikloša

1...
stanoviť konečné zloženie delegácie;

C. ukladá

ministrovi hospodárstva

1...
predložiť na rokovanie vlády správu o priebehu účasti delegácie vlády SR na Slovenskom hospodárskom dni na EXPO 2000 v Hannoveri;

D. berie na vedomie, že

1...
dopravu si členovia delegácie zabezpečujú individuálne.

Vykonajú

podpredseda vlády I. Mikloš
minister hospodárstva