UZNESENIE VLÁDY SR 817/2000

k návrhu na vysporiadanie pohľadávok a záväzku Slovenskej republiky voči Laoskej ľudovodemokratickej republike

Číslo uznesenia: 817
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2334/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na vysporiadanie pohľadávok a záväzku Slovenskej republiky voči Laoskej ľudovodemokratickej republike;

B. súhlasí

1...
s prepočtom pohľadávky Slovenskej republiky voči Laoskej ľudovodemokratickej republike k 31. 12. 1999 po kompenzácii (t.j. pohľadávka vo výške 1 172 440,19 XCRL znížená o záväzok vo výške 40 833,33 XCRL) vo výške 1 131 606,86 XCRL (prevoditeľných rubľov Laosu) výmenným kurzom 8 XCRL = 1 USD na čiastku 141 450,85 USD,
2...
- so zápočtom pohľadávok a záväzku, - s realizáciou vysporiadania pohľadávky platbami v USD podľa dohodnutého splátkového kalendára počas deviatich rokov od 1. 7. 2001 do 1. 7.  2009, pričom každá splátka bude realizovaná 1. 7. príslušného roka, - s úrokom z omeškania 5 % p.a., ktorý bude účtovaný iba z aktuálnej omeškanej čiastky a bude zaplatený spolu s prvou nasledujúcou splátkou, na dlžné čiastky nezaplatené podľa dohodnutých splátkových podmienok (t.j. od 1. 7. 2001  do 1. 7. 2009, pričom každá splátka bude realizovaná 1. 7. príslušného roka), - s realizáciou splátky dlhu pre Slovenskú republiku na účet NBS v Citibank, New York, číslo účtu 36017699 (s oznámením Národnej banke Slovenska),
3...
s potvrdením podmienok konverzie a vyrovnania dlhu vo forme "výmenného listu" na úrovni predsedov vlád (alebo na inej dohodnutej úrovni) po ukončení postupov vyžadovaných vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Laoskej ľudovodemokratickej republiky;

C. ukladá

ministerke financií

1...
vymeniť "výmenný list" predsedu vlády Slovenskej republiky (alebo na inej dohodnutej úrovni) predsedovi vlády Laoskej ľudovodemokratickej republiky k vysporiadaniu pohľadávok  a záväzku  SR voči  Laoskej ľudovodemokratickej republike v zmysle návrhu na vysporiadanie pohľadávok a záväzku Slovenskej republiky voči Laoskej ľudovodemokratickej republike po schválení vládou Slovenskej republiky; po podpise "výmenného listu" zabezpečiť jeho doručenie
Termin: do 31. januára 2001.

Vykoná

ministerka financií