UZNESENIE VLÁDY SR 816/2000

k návrhu na vysporiadanie pohľadávok a záväzku Slovenskej republiky voči Kambodžskému kráľovstvu

Číslo uznesenia: 816
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2335/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na vysporiadanie pohľadávok a záväzku Slovenskej republiky voči Kambodžskému kráľovstvu;

B. súhlasí

1...
s prepočtom pohľadávky Slovenskej republiky voči Kambodžskému kráľovstvu k 31. 12. 1999 po kompenzácii (t.j. po započítaní záväzku vo výške 236 668,66 XCRK) vo výške 3 257 704,94 XCRK (clearingových rubľov Kambodže) výmenným kurzom 8,5 XCRK = 1 USD na 383 259,40 USD,
2...
s realizáciou vysporiadania pohľadávky platbami v USD podľa dohodnutého splátkového kalendára bezúročne, úrok z omeškania vo výške 4,5 % v prípade omeškania platby o viac ako 30 dní, doba splatnosti 10 rokov od 31. 10. 2002 do 31. 10. 2011, každá splátka bude realizovaná 31. 10. príslušného roka,
3...
s potvrdením podmienok konverzie a vyrovnania dlhu Dohodou o reštrukturalizácii dlhu uzavretou medzi vládou Kambodžského kráľovstva a vládou Slovenskej republiky, v ktorej bude premietnutá aktuálna výška úrokov;

C. ukladá

ministerke financií

1...
pripraviť Dohodu o reštrukturalizácii dlhu uzavretou medzi vládou Kambodžského kráľovstva a vládou Slovenskej republiky
Termin: do 30. júna 2001.

Vykoná

ministerka financií