UZNESENIE VLÁDY SR 815/2000

k návrhu aktualizovaného Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky II

Číslo uznesenia: 815
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2336/2000
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 1062/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh aktualizovaného Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky II s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády (ďalej len "NEHAP II");

B. ukladá

ministrovi zdravotníctva

1...
predkladať vláde národnú správu o stave implementácie NEHAP II v Slovenskej republike jedenkrát ročne
Termin: do 31. decembra každoročne

ministrovi zdravotníctva
ministrovi životného prostredia
ministrovi pôdohospodárstva
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi hospodárstva
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi školstva
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

2...
v kapitole vecne príslušného ministerstva uplatňovať objektivizované požiadavky na štátny rozpočet v rámci štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok v súlade s platnou legislatívou pre rozpočtové pravidlá,
3...
plniť úlohy v pôsobnosti svojich rezortov, ktoré sú im uložené v NEHAP II
Termin: podľa termínov v NEHAP II
4...
predkladať ministrovi zdravotníctva správu o plnení úloh vyplývajúcich z NEHAP II pre jednotlivé rezorty ako podklad pre vypracovanie národnej správy
Termin: do 15. októbra každoročne

C. zrušuje

1...
uznesenie vlády SR č. 55 z 21. 1. 1997 k návrhu rozpracovaného Akčného plánu pre prostredie a zdravie obyvateľov SR.

Vykonajú

minister zdravotníctva
minister životného prostredia
minister pôdohospodárstva
minister výstavby a regionálneho rozvoja
minister hospodárstva
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister školstva
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií