UZNESENIE VLÁDY SR 814/2000

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 91/1996 Z.z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 814
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2347/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 468/2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 91/1996 Z.z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. ukladá

predsedovi vlády

1...
zabezpečiť uverejnenie nariadenia vlády SR v Zbierke zákonov SR.

Vykoná

predseda vlády