UZNESENIE VLÁDY SR 812/2000

k Obrannému plánovaniu Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 812
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 1343/2000
Predkladá......: minister obrany
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 1999


Vláda


A. berie na vedomie

1...
prerokovaný materiál Obranné plánovanie Slovenskej republiky;

B. ukladá

ministrovi obrany

1...
zriadiť medzirezortnú pracovnú komisiu na prípravu Metodiky obranného plánovania Slovenskej republiky s cieľom komplexne dopracovať problematiku obranného plánovania v podmienkach Slovenskej republiky
Termin: do 31. októbra 2000.

Vykoná

minister obrany