UZNESENIE VLÁDY SR 811/2000

k Bezpečnostnej stratégii Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 811
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2398/2000
Predkladá......: minister obrany a minister zahraničných vecí
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky Národnej rade SR;

ministra obrany
ministra zahraničných vecí

2...
odôvodniť Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister obrany
minister zahraničných vecí

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky