UZNESENIE VLÁDY SR 809/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 809
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2321/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh a uznesenie vlády SR č. 346/2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministerku financií

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky