UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 278/1993
Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

---------------------------------------------------------------------------
Číslo uznesenia: 808

Zo dňa:      11. októbra 2000

Číslo materiálu: 2315/2000

Predkladáteľ:   ministerka financií

Podnet:      Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000


Stupeň utajenia:
---------------------------------------------------------------------------

Vláda

A. schvaľuje

  A.1. návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 278/1993 Z.z.
    o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov s pripomienkami
    prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

  predsedu vlády

  B.1. predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie
    ústavné prerokovanie,

  ministerku financií

  B.2. uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR;

C. ukladá

  ministrom
  predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
  prednostom krajských úradov

  C.1. zosúladiť opatrenia zriaďovateľov, ktorými sa upravujú dispozičné
    oprávnenia správcov v ich zriaďovateľskej pôsobnosti pri nakladaní
    s majetkom štátu s týmto zákonom

    do 31. marca 2001

Vykonajú:

      predseda vlády
      ministri
      predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
      prednostovia krajských úradov

Na vedomie:

      predseda Národnej rady Slovenskej republiky