UZNESENIE VLÁDY SR 781/2000

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Seychelskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Číslo uznesenia: 781
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2292/2000
Predkladá......: minister vnútra a minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Seychelskej republiky o zrušení vízovej povinnosti (ďalej len "Dohoda"),
2...
s tým, že jej Dohoda nebude po podpise znovu predložená;

B. splnomocňuje

predsedu vlády
a ako alternátov ministra zahraničných vecí a ministra vnútra

1...
na podpis Dohody;

C. ukladá

ministrovi vnútra

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti Dohody,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie Dohody po nadobudnutí jej platnosti v Zbierke zákonov SR,
3...
zabezpečiť vykonávanie Dohody po nadobudnutí jej platnosti.

Vykonajú

predseda vlády
minister zahraničných vecí
minister vnútra