UZNESENIE VLÁDY SR 780/2000

k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi SR a Európskym spoločenstvom o účasti SR v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti

Číslo uznesenia: 780
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2291/2000
Predkladá......: minister životného prostredia a minister zahraničných
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Zmluvy medzi SR a Európskym spoločenstvom o účasti SR v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (ďalej len "Zmluva"),
2...
s tým, že jej Zmluva nebude po podpise znovu predložená;

B. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
splnomocniť ministra životného prostredia a ako alternáta veľvyslanca SR a vedúceho Stálej misie SR pri Európskych spoločenstvách v Bruseli na podpis Záverečného aktu rokovaní o prijatí Zmluvy s výhradou ratifikácie,
2...
ratifikovať Zmluvu po vyslovení súhlasu Národnej rady SR;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť Zmluvu po jej podpise Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu,

ministra životného prostredia

2...
odôvodniť návrh na uzavretie Zmluvy v Národnej rade SR;

D. ukladá

ministrovi životného prostredia

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať opatrenia súvisiace s nadobudnutím platnosti Zmluvy,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie Zmluvy po nadobudnutí jej platnosti v Zbierke zákonov SR,
3...
zabezpečiť vykonávanie Zmluvy po nadobudnutí jej platnosti,

ministerke financií

4...
každoročne vyčleniť do rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR prostriedky potrebné na úhradu členských príspevkov podľa rozpisu v bode 1, prílohy 1 k Zmluve,

podpredsedovi vlády P. Hamžíkovi

5...
v prvom trojročnom období v účasti SR v EEA využiť pomoc Európskej únie na úhradu členských príspevkov a vyčleniť z národných prostriedkov PHARE prostriedky uvedené v bodoch 1 a 2 prílohy 1 k Zmluve.

Vykonajú

predseda vlády
podpredseda vlády P. Hamžík
minister zahraničných vecí
ministerka financií
minister životného prostredia

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky