UZNESENIE VLÁDY SR 779/2000

k návrhu štátnych programov na rozvoj malého a stredného podnikania na roky 2000 - 2005

Číslo uznesenia: 779
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2248/2000
Predkladá......: minister hospodárstva
Podnet.........: zákon NR SR č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci


Vláda


A. berie na vedomie

1...
prerokovaný materiál štátne programy na rozvoj malého a stredného podnikania na roky 2000 - 2005;

B. schvaľuje

1...
1. Program transferu technológií
2. Program poradenstva pre malých a stredných podnikateľov
3. Program implementácie systémov riadenia kvality - KVALITA
4. Program podpory medzinárodnej kooperácie - SUBKONTRAKTÁCIA
5. Účasť Slovenskej republiky v "3. viacročnom programe pre malé a stredné podniky v EÚ na rok 2000"
6. Podporný úverový program
7. Mikropôžičkový program
8. Program vzdelávania a školení pre malých a stredných podnikateľov,
2...
1. Program "Monitoring a výskum v oblasti MSP"
2. Program vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie a začínajúcich podnikateľov;

C. zrušuje

1...
uznesenie vlády SR č. 587 z 3. 9. 1998 k správe o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v SR v roku 1997,
2...
uznesenie vlády SR č. 1120 zo 16. 12. 1999 k návrhu na schválenie Mikropôžičkového programu pre malých podnikateľov,
3...
uznesenie vlády SR č. 91 zo 4. 2. 1997 k štátnej strednodobej politike podpory malého a stredného podnikania.

Na vedomie

generálny riaditeľ Národnej agentúry pre rozvoj malého a
stredného podnikania