UZNESENIE VLÁDY SR 778/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 778
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2262/2000
Predkladá......: ministerka financií a guvernér Národnej banky Slovenska
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 622/2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministerku financií

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR;

C. odporúča

guvernérovi Národnej banky Slovenska

1...
poskytnúť ministerke financií súčinnosť pri odôvodňovaní vládneho návrhu zákona podľa bodu B.2 tohto uznesenia.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky
guvernér Národnej banky Slovenska