UZNESENIE VLÁDY SR 777/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 777
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2250/2000
Predkladá......: ministerka financií a guvernér Národnej banky Slovenska
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministerku financií

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky