UZNESENIE VLÁDY SR 773/2000

k návrhu Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2001 (RNP PRENAME 2001)

Číslo uznesenia: 773
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2245/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí a minister obrany
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 480/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2001 (RNP PRENAME 2001);

B. ukladá

ministrovi zahraničných vecí
ministrovi obrany
ministerke financií
ministrovi kultúry
ministrovi vnútra
ministrovi hospodárstva
ministrovi školstva
ministrovi životného prostredia
ministrovi pôdohospodárstva
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministrovi zdravotníctva
predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR

1...
zabezpečiť plnenie úloh Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2001 ako prioritných v rámci úloh rezortov
Termin: priebežne

ministerke financií

2...
v nadväznosti na rozhodnutie vlády o konkretizácii zdroja na financovanie úloh PRENAME v roku 2001 realizovať prijaté rozhodnutie
Termin: do prijatia zákona o štátnom rozdpočte SR na rok 2001 NR SR

ministrovi zahraničných vecí
ministrovi obrany

3...
zabezpečiť predloženie RNP PRENAME 2001 v NATO
Termin: do 16. októbra 2000.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
minister obrany
ministerka financií
minister kultúry
minister vnútra
minister hospodárstva
minister školstva
minister životného prostredia
minister pôdohospodárstva
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister zdravotníctva
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR