UZNESENIE VLÁDY SR 772/2000

k návrhu konečného riešenia deficitu vína v SR za rok 2000

Číslo uznesenia: 772
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2107/2000
Predkladá......: minister pôdohospodárstva
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh konečného riešenia deficitu vína v SR za rok 2000;

B. ukladá

ministerke financií

1...
predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády s dočasnou úpravou colnej sadzby vo výške 25 % na dovoz 50 000 hl bieleho vína (HS ex 2204 29) a 50 000 hl červeného vína (HS ex 2204 29) do SR v nádobách nad 2 litre s účinnosťou odo dňa vyhlásenia do 31. 12. 2000
Termin: do 25. októbra 2000.

Vykoná

ministerka financií