UZNESENIE VLÁDY SR 771/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 771
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2247/2000
Predkladá......: minister životného prostredia
Podnet.........: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra životného prostredia

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister životného prostredia

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky