UZNESENIE VLÁDY SR 769/2000

k návrhu na vyslanie ženijnej jednotky a vojenských pozorovateľov Armády SR do mierovej misie OSN v Etiópii a Eritrei

Číslo uznesenia: 769
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2233/2000
Predkladá......: minister obrany a minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom na vyslanie ženijnej jednotky Armády SR v počte do 200 vojakov a desiatich vojenských pozorovateľov Armády SR do mierovej misie OSN v Etiópii a Eritrei;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu,

ministra obrany

2...
odôvodniť návrh v Národnej rade SR;

C. ukladá

ministrovi obrany

1...
zabezpečiť výber a prípravu ženijnej jednotky Armády SR v počte do 200 vojakov a desiatich vojenských pozorovateľov Armády SR do mierovej misie OSN v Etiópii a Eritrei.

Vykonajú

predseda vlády
minister obrany

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky