UZNESENIE VLÁDY SR 768/2000

k návrhu na ďalšie opatrenia SR v nadväznosti na podpísanie Dohody o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe

Číslo uznesenia: 768
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2223/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí a minister obrany
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 1001/1999


Vláda


A. berie na vedomie

1...
návrh na ďalšie opatrenia v nadväznosti na podpis Dohody o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe (ďalej len "Dohoda");

B. súhlasí

1...
s Dohodou;

C. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
ratifikovať Dohodu po vyslovení súhlasu Národnej rady SR;

D. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť Dohodu Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu,

ministra zahraničných vecí
ministra obrany

2...
odôvodniť návrh na vyslovenie súhlasu s Dohodou v Národnej rade SR,

E. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
vykonať príslušné ratifikačné opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti Dohody pre SR,
2...
zabezpečiť uverejnenie Dohody v Zbierke zákonov SR
Termin: po nadobudnutí platnosti Dohody pre SR
3...
zabezpečiť úhradu riadnych členských príspevkov SR na rokovania Spoločnej konzultatívnej skupiny Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a na prevádzku komunikačnej siete OBSE,

ministrovi obrany
ministrovi zahraničných vecí
ministrovi vnútra
ministrovi hospodárstva

4...
zabezpečiť vykonávanie Dohody
Termin: po nadobudnutí platnosti Dohody pre SR

ministrovi obrany

5...
zabezpečiť v rozpočte Ministerstva obrany SR vyčlenenie finančných prostriedkov na krytie nákladov súvisiacich s vykonávaním Dohody
Termin: po nadobudnutí platnosti Dohody pre SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister zahraničných vecí
minister obrany
minister vnútra
minister hospodárstva

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky