UZNESENIE VLÁDY SR 767/2000

k informácii o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR na Slovenskom pozemkovom fonde

Číslo uznesenia: 767
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2225/2000
Predkladá......: minister pôdohospodárstva
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 575/2000


Vláda


A. berie na vedomie

1...
informáciu o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR na Slovenskom pozemkovom fonde;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť informáciu Národnej rade SR na prerokovanie,

ministra pôdohospodárstva

2...
odôvodniť informáciu v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister pôdohospodárstva

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky