UZNESENIE VLÁDY SR 765/2000

k návrhu na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku

Číslo uznesenia: 765
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2182/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. berie na vedomie

1...
návrh na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku;

B. schvažuje

1...
poskytnutie finančných prostriedkov pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku v roku 2000 vo výške 66 000 Sk z rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí SR, účelovo určených na úhrady členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií;

C. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
zabezpeči úhradu vo výške 66 000 Sk pre podporu operácie ZEÚ MAPE v Albánsku
Termin: do 30. októbra 2000.

Vykoná

minister zahraničných vecí