UZNESENIE VLÁDY SR 764/2000

k návrhu na vysporiadanie pohľadávky SR voči Indickej republike

Číslo uznesenia: 764
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2207/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na vysporiadanie pohľadávky SR voči Indickej republike;

B. súhlasí

1...
s realizáciou vysporiadania pohľadávky SR voči Indickej republike po splatnosti k 31. 8. 2000 vo výške 33 034 891,96 clearingových indických rupií (vysporiadanie istiny a úrokov pohľadávky po lehote splatnosti) spoločnosťou DF International Consulting, s.r.o. Říčany (Česká republika) za nasledovných podmienok: - úhrada sumy 25 251 871,42 SKK (95,55% z celkovej pohľadávky) v USD, - úhrada v lehote do sedem dní od podpisu Mandátnej zmluvy, - výška nákladov bude 1% a výška odmeny bude 3,45%;

C. ukladá

ministerke financií

1...
udeliť mandát a uzatvoriť zmluvu medzi Ministerstvom financií SR a spoločnosťou DF International Consulting, s.r.o. Říčany, ČR za podmienok uvedených v bode B.1 tohto uznesenia
Termin: do 18. októbra 2000.

Vykoná

ministerka financií