UZNESENIE VLÁDY SR 763/2000

k Dohode o spolupráci v oblasti kultúry a školstva medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom

Číslo uznesenia: 763
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2209/2000
Predkladá......: minister kultúry a minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 599/1999


Vláda


A. súhlasí

1...
s Dohodou o spolupráci v oblasti kultúry a školstva medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom, podpísanej v Bratislave 11. 4. 2000 (ďalej len "Dohoda");

B. ukladá

ministrovi kultúry

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať príslušné opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti Dohody,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie Dohody po nadobudnutí jej platnosti pre Slovenskú republiku v Zbierke zákonov SR,

ministrovi kultúry
ministrovi školstva

3...
zabezpečiť vykonávanie Dohody po nadobudnutí jej platnosti pre Slovenskú republiku.

Vykonajú

minister kultúry
minister školstva
minister zahraničných vecí