UZNESENIE VLÁDY SR 762/2000

k správe o štruktúre a činnosti kultúrnych inštitúcií na regionálnej úrovni

Číslo uznesenia: 762
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2200/2000
Predkladá......: minister kultúry
Podnet.........: záznam zo 73. rokovania vlády 8. 12. 1999


Vláda


A. berie na vedomie

1...
správu o štruktúre a činnosti kultúrnych inštitúcií na regionálnej úrovni;

B. ukladá

ministrovi kultúry

1...
v spolupráci s ministrom spravodlivosti a ministerkou financií
2...
vytvoriť pri príprave legislatívnych zámerov zákonov, ktoré sa viažu na realizáciu koncepcie decentralizácie a modernizácie verejnej správy, legislatívne podmienky na transformáciu súčasných štátnych kultúrnych zariadení do novej právnej podoby,

ministrovi kultúry

3...
v spolupráci s prednostami krajských úradov
4...
vypracovať v súlade s pripravovaným novým územným a správnym členením SR návrh na racionálne usporiadanie siete kultúrnych inštitúcií na regionálnej úrovni,
5...
v spolupráci so Združeným miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska
6...
iniciovať spoločný postup pri dohode o minimalizácii uplatňovania miestnych poplatkov pri usporadúvaní nekomerčných verejných kultúrnych aktivít,

ministerke financií

7...
v rámci reformy verejných financií zaoberať sa situáciou odpisovania investičného majetku kultúrnych inštitúcií,

ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja

8...
pri príprave legislatívnych zámerov zákonov a programových dokumentov v oblasti regionálnej politiky prihliadať na potreby štandardizácie kultúrnej vybavenosti jednotlivých územných celkov, na postavenie a význam kultúrnych inštitúcií ako integrálnej súčasti regionálneho rozvoja,

prednostom krajských úradov

9...
v spolupráci s ministrom kultúry
10...
prijať opatrenia na stabilizáciu ekonomickej situácie kultúrnych zariadení na regionálnej úrovni;

C. odporúča

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska
predsedovi Únie miest Slovenska

1...
spolupracovať s Ministerstvom kultúry SR a krajskými úradmi pri vytváraní priaznivých podmienok na činnosť kultúrnych inštitúcií na regionálnej úrovni a v príprave právnych noriem súvisiacich s prechodom príslušných kompetencií v rámci reformy verejnej správy.

Vykonajú

minister kultúry
minister spravodlivosti
ministerka financií
minister výstavby a regionálneho rozvoja
prednostovia krajských úradov

Na vedomie

predseda Združenia miest a obcí Slovenska
prezident Únie miest a obcí Slovenska