UZNESENIE VLÁDY SR 761/2000

k správe o činnosti a financovaní Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd za roky 1997 - 1999

Číslo uznesenia: 761
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2175/2000
Predkladá......: minister pôdohospodárstva, minister životného prostredia
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
správu o činnosti a financovaní Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd za roky 1997 - 1999;

B. ukladá

ministrovi pôdohospodárstva

1...
v rámci možností kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR zabezpečiť pri tvorbe štátnych rozpočtov na rok 2001 a ďalšie roky na činnosť Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd finančné prostriedky v rozsahu vykvantifikovaných potrieb na úlohy spojené so zabezpečením štandardnej praxe v krajinách Európskej únie
Termin: v termíne realizácie rozpisu štátneho rozpočtu.

Vykoná

minister pôdohospodárstva