UZNESENIE VLÁDY SR 760/2000

k dodatočnému krytiu finančných zdrojov pre Študentský pôžičkový fond pre poskytovanie pôžičiek v školských rokoch 2000/2001 až 2002/2003

Číslo uznesenia: 760
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 1964/2000
Predkladá......: minister školstva
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. berie na vedomie

1...
prerokovaný materiál Dodatočné krytie finančných zdrojov pre Študentský pôžičkový fond pre poskytovanie pôžičiek v školských rokoch 2000/2001 až 2002/2003;

B. ukladá

ministrovi školstva

1...
v súlade s rozvojovým programom vlády SR podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prerokovať s prezidentom prezídia FNM SR zabezpečenie prostriedkov v sume 200 mil. Sk, a to pre školský rok 2000/2001 sumu 100 mil. Sk, pre školský rok 2001/2002 sumu 50 mil. Sk a pre školský rok 2002/2003 sumu 50 mil. Sk;

C. odporúča

prezidentovi prezídia FNM SR

1...
hľadať pre potreby Študentského pôžičkového fondu prostriedky v sume 200 mil. Sk, a to pre školský rok 2000/2001 sumu 100‚mil.‚Sk v roku 2001, pre školský rok 2001/2002 sumu 50‚mil.‚Sk v roku 2002 a pre školský rok 2002/2003 sumu 50‚mil.‚Sk v roku 2003 v nadväznosti na schválený štátny rozpočet na rok 2001.

Vykonajú

minister školstva
prezident prezídia Fondu národného majetku SR