UZNESENIE VLÁDY SR 759/2000

k návrhu záručných a úverových programov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. Bratislava v zmysle zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci

Číslo uznesenia: 759
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2196/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 985/1999


Vláda


A. berie na vedomie

1...
návrh záručných a úverových programov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. Bratislava v zmysle zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci;

B. schvaľuje

1...
Program na podporu malého a stredného podnikania formou poskytovania bankových záruk na finančné úvery,
2...
Program na podporu malého a stredného podnikania formou poskytovania protizáruk na zahraničné úvery,
3...
Program na podporu malého a stredného podnikania formou poskytovania bankových záruk na "predhypotekárne úvery",
4...
Program podpory rozvoja bytovej výstavby formou poskytovania bankových záruk za úvery,
5...
Úverový program Podpora,
6...
Úverový program Región;

C. ukladá

ministerke financií

1...
pred uverejnením účelu, podmienok a výšky poskytovanej štátnej pomoci podľa jednotlivých programov realizovaných Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou tieto dať do vecného súladu so zákonom č. 231/1999 Z.z.

Vykoná

ministerka financií

Na vedomie

generálny riaditeľ Slovenskej záručnej a rozvojovej banky,
š.p.ú. Bratislava