UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


k návrhu modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu
privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky

---------------------------------------------------------------------------
Číslo‚uznesenia: 758

Zo‚dňa:      27. septembra 2000

Číslo‚materiálu: 2019/2000

Predkladáteľ:   minister hospodárstva

Podnet:      Plán práce vlády SR na rok 2000 a uznesenie vlády SR č.
         56/2000

Stupeň‚utajenia:
---------------------------------------------------------------------------

Vláda

A. schvaľuje

  A.1. návrh  modelu transformácie elektroenergetiky  SR  a  spôsobu
    privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky;

B. súhlasí

  B.1. s  transformáciou  a  reštrukturalizáciou  Západoslovenských
    energetických závodov, š.p.  Bratislava, na distribučný podnik
    Západoslovenská  energetika, a.s.  a teplárenské  spoločnosti
    Bratislavská teplárenská, a.s., Trnavská teplárenská, a.s.  a
    Komárňanská teplárenská, a.s.,

  B.2. s  transformáciou  a  reštrukturalizáciou  Stredoslovenských
    energetických  závodov, š.p.  Žilina  na  distribučný  podnik
    Stredoslovenská  energetika, a.s.  a  teplárenské  spoločnosti
    Martinská teplárenská, a.s., Zvolenská  teplárenská, a.s.  a
    Žilinská teplárenská a.s.,

  B.3. s transformáciou Východoslovenských energetických závodov, š.p.
    Košice na distribučný podnik Východoslovenská energetika, a.s.,

  B.4. s reštrukturalizáciou Slovenských elektrární, a.s. na Slovenskú
    prenosovú sústavu, a.s., Slovenské  elektrárne, a.s.  (všetky
    elektrárne v terajších SE, a.s.) a teplárenské spoločnosti
    Košická teplárenská, a.s. a Prešovská teplárenská, a.s.,

  B.5. s privatizáciou do 49 % akcií distribučných spoločností ZSE, a.s.,
    SSE,  a.s., VSE, a.s.  a teplárenských  spoločností  Košická
    teplárenská,  a.s., Prešovská  teplárenská, a.s., Bratislavská
    teplárenská, a.s., Trnavská teplárenská,  a.s.  a Komárňanská
    teplárenská,  a.s.,  Martinská  teplárenská,  a.s.,  Zvolenská
    teplárenská, a.s. a Žilinská teplárenská, a.s.;

C. ukladá

  ministrovi hospodárstva
  ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku

  C.1. preskúmať možnosť bezodplatného prevodu časti akcií v nových
    teplárenských spoločnostiach príslušným obciam, resp.  možnosti
    vytvorenia spoločných podnikov s príslušnými obcami

    do 15.‚novembra 2000

  C.2. predložiť  na  rokovanie vlády  Zámer a postup  privatizácie
    Západoslovenských energetických závodov, š.p.,‚ Stredoslovenských
    energetických závodov, š.p. a Východoslovenských energetických
    závodov, š.p.

    do 15.‚novembra 2000

  C.3. prerokovať s rozhodujúcimi veriteľmi navrhovanú reštrukturalizáciu
    podnikov elektroenergetiky s cieľom získať ich podporu

    do 30.‚novembra 2000

  C.4. predložiť  na rokovanie vlády  Zámer a postup  privatizácie
    spoločností Košická teplárenská, a.s., Prešovská teplárenská, a.s.

    do 31.‚januára 2001

  C.5. predložiť  na  rokovanie vlády  návrh  reštrukturalizácie  a
    privatizácie Slovenských elektrární, a.s. po oddelení teplární
    a prenosovej sústavy, ktorá zostane v 100 %-nom vlastníctve štátu

    do 30. júna 2001

  C.6. predložiť na rokovanie vlády návrh na vytvorenie samostatnej
    telekomunikačnej akciovej spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou,
    vrátane začlenenia časti kapacity pre potreby štátu

    do 30.‚novembra 2000

  ministrovi pôdohospodárstva

  v spolupráci s ministrom hospodárstva,  ministerkou pre správu a
  privatizáciu  národného  majetku, ministrom  zahraničných  vecí  a
  prezidentom prezídia Fondu národného majetku SR

  C.7. predložiť na rokovanie vlády návrh na usporiadanie majetkových
    vzťahov na Vodnom diele Gabčíkovo

    do 30.‚novembra 2000

  ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

  v spolupráci s ministerkou financií

  C.8. navrhnúť rozsah a spôsob vyčlenenia finančných prostriedkov z
    privatizácie podnikov elektroenergetiky na riešenie prípadných
    dopadov privatizácie týchto podnikov na zamestnanosť

    do 31.‚decembra 2001

Vykonajú:

      minister hospodárstva
      ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
      ministerka financií
      minister pôdohospodárstva
      minister práce, sociálnych vecí a rodiny
      minister zahraničných vecí

Na vedomie:

      prezident prezídia Fondu národného majetku SR