UZNESENIE VLÁDY SR 757/2000

k návrhu zákona o správach finančnej kontroly

Číslo uznesenia: 757
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2195/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona o správach finančnej kontroly;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť predsedovi Národnej rady SR vládny návrh zákona na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministerku financií

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky