UZNESENIE VLÁDY SR 753/2000

k návrhu na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu

Číslo uznesenia: 753
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 2176/2000
Predkladá......: minister pôdohospodárstva
Podnet.........: zákon SNR č. 330/1991 Zb.


Vláda


A. vymenúva

1...
Ing. Vadima Haraja

do funkcie predsedu Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu,

2...
Ing. Jána Vančíka

do funkcie podpredsedu Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu,

3...
Ing. Róberta Tabáka
Ing. Ladislava Illéša
Mgr. Ferenca Andrássyho
Ing. Cyrila Moravčíka
Ing. Antona Anderku
Ing. Antona Palidera

za členov Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu;


B. poveruje

ministra pôdohospodárstva

1...
odovzdať menovacie dekréty predsedovi, podpredsedovi a členom Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu.

Vykoná

minister pôdohospodárstva