UZNESENIE VLÁDY SR 750/2000

k zoznamu splnomocnencov a ich zástupcov vymenovaných vládou SR

Číslo uznesenia: 750
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 2172/2000
Predkladá......: vedúci Úradu vlády SR
Podnet.........: Záznam z rokovania vlády SR 21. 10. 1999


Vláda


A. potvrdzuje

1...
vo funkcii splnomocnencov a ich zástupcov vymenovaných vládou SR uvedených v prílohe tohto uznesenia;

B. odvoláva

1...
z funkcie ostatných už neaktuálnych v prílohe tohto uznesenia neuvedených splnomocnencov a ich zástupcov vymenovaných vládou SR (uvedených v predloženom materiáli);

C. zrušuje

1...
funkcie splnomocnencov a ich zástupcov vymenovaných vládou SR neuvedené v prílohe tohto uznesenia.

Na vedomie

členovia vlády

P r í l o h a
k uzneseniu vlády SR
číslo 750/2000
____________________
Príloha použitá z predkladaného materiálu.