UZNESENIE VLÁDY SR 749/2000

k návrhu na zmenu niektorých Projektov na kultúrne aktivity - rok 2000, schválených uznesením vlády SR č. 225 z 5. 4. 2000

Číslo uznesenia: 749
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 2150/2000
Predkladá......: minister kultúry
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 985/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na zmenu niektorých Projektov na kultúrne aktivity - rok 2000, schválených uznesením vlády SR č. 225 z 5. 4. 2000 v zmysle predloženého materiálu;

B. ukladá

ministerke financií

1...
vykonať rozpočtové opatrenie podľa časti A. 1. tohto uznesenia presunom finančných prostriedkov z výťažku lotérií a iných podobných hier vo výške 480 000 Sk z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy určenej uznesením vlády SR č. 225 do rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na základe predkladaného materiálu do rozpočtovej kapitoly Krajského úradu, Trenčín.

Vykoná

ministerka financií

Na vedomie

predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR