UZNESENIE VLÁDY SR 747/2000

k návrhu účasti delegácie SR na Diplomatickej konferencii na prijatie Dohovoru o zmluve o preprave tovaru vnútrozemskou vodnou cestou (CMNI), ktorá sa bude konať 25. 9. až 3. 10. 2000 v Budapešti

Číslo uznesenia: 747
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 2151/2000
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom účasti delegácie SR na Diplomatickej konferencii na prijatie Dohovoru o zmluve o preprave tovaru vnútrozemskou vodnou cestou (CMNI), ktorá sa bude konať 25. 9. až 3. 10. 2000 v Budapešti (ďalej len "Dohovor"),
2...
so smernicou pre postup delegácie SR na Diplomatickej konferencii na prijatie Dohovoru,
3...
s podpisom Dohovoru;

B. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
splnomocniť ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a ako alternáta veľvyslanca SR v Maďarskej republike na podpis Dohovoru s výhradou ratifikácie;

C. vymenúva

1...
Štefana Markuša, veľvyslanec SR v Maďarskej republike za vedúceho delegácie,
2...
Vladimíra Haviara, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
za zástupcu vedúceho delegácie

Ladislava Gnaceka, Slovenská plavba a prístavy, a.s.
za člena delegácie;


D. ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vystaviť poverovacie listiny pre delegáciu
Termin: ihneď
2...
požiadať ministra zahraničných vecí vystaviť plnú moc na podpis Dohovoru s výhradou ratifikácie
Termin: ihneď
3...
predložiť na rokovanie vlády podpísaný Dohovor s návrhom na ďalšie opatrenia
Termin: do 31. januára 2001.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií