UZNESENIE VLÁDY SR 746/2000

k návrhu na prístup SR k Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel "EUROFIMA" a k Doplnkovému protokolu k Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel "EUROFIMA"

Číslo uznesenia: 746
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 2156/2000
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 544/1999


Vláda


A. súhlasí

1...
s prístupom k Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel "EUROFIMA" a k Doplnkovému protokolu k Dohovoru o založení Spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel "EUROFIMA" (ďalej len "Dohovor a Protokol");

B. ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vykonať príslušné opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti Dohovoru a Protokolu pre SR,
2...
požiadať ministra zahraničných vecí o uverejnenie Dohovoru a Protokolu po nadobudnutí ich platnosti pre SR v Zbierke zákonov SR,
3...
v spolupráci s ministerkou financií a guvernérom Národnej banky Slovenska zabezpečiť vykonávanie Dohovoru a Protokolu po nadobudnutí ich platnosti pre SR.

Vykonajú

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister zahraničných vecí
ministerka financií

Na vedomie

guvernér Národnej banky Slovenska