UZNESENIE VLÁDY SR 745/2000

k správe o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Angolskou republikou

Číslo uznesenia: 745
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 2169/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. berie na vedomie

1...
správu o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Angolskou republikou,
2...
stav dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Angolskou republikou uvedený v prílohe I predloženého materiálu;

B. súhlasí

1...
s ukončením platnosti dohôd uvedených v prílohe II predloženého materiálu;

C. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
schváliť ukončenie platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou, podpísanej v Prahe 12. 10. 1981 (ďalej len "zmluva"), po vyslovení súhlasu Národnej rady SR;

D. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť Národnej rade SR návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti zmluvy,

ministra zahraničných vecí

2...
odôvodniť návrh na ukončenie platnosti zmluvy v Národnej rade SR;

E. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
zabezpečiť potvrdenie stavu dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Angolskou republikou po schválení ukončenia platnosti zmluvy prezidentom SR,
2...
oznámiť potvrdenie stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Angolskou republikou v Zbierke zákonov SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister zahraničných vecí

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky