UZNESENIE VLÁDY SR 744/2000

k návrhu na úpravu siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí

Číslo uznesenia: 744
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 2165/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. berie na vedomie

1...
návrh na úpravu siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí;

B. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
zabezpečiť ukončenie činnosti Generálneho konzulátu SR so sídlom v Padove a prerokovať s Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky diplomatický štatút obchodno-ekonomického oddelenia ZÚ SR v Ríme so sídlom v Padove
Termin: do 30. septembra 2000
2...
zabezpečiť transformáciu Generálneho konzulátu Bonn na pobočku ZÚ Berlín
Termin: do 30. septembra 2000
3...
v spolupráci s príslušnými orgánmi Maďarskej republiky zabezpečiť otvorenie Generálneho konzulátu SR v Maďarskej republike so sídlom v Békešskej Čabe
Termin: do 30. septembra 2001
4...
zabezpečiť v spolupráci s príslušnými orgánmi transformáciu Generálneho konzulátu SR v Bieloruskej republike so sídlom v Minsku na Veľvyslanectvo SR v Bieloruskej republike
Termin: do 30. septembra 2000
5...
v spolupráci s príslušnými orgánmi Malajzie zabezpečiť otvorenie ZÚ SR v Malajzii so sídlom v Kuala Lumpur
Termin: do 31. júla 2001.

Vykoná

minister zahraničných vecí