UZNESENIE VLÁDY SR 743/2000

k analýze reorganizácie štátnych lesov vo vzťahu k vytvoreniu jedného štátneho podniku lesov Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 743
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 1773/2000
Predkladá......: minister pôdohospodárstva
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 1167/1999


Vláda


A. berie na vedomie

1...
analýzu reorganizácie štátnych lesov vo vzťahu k vytvoreniu jedného štátneho podniku lesov v Slovenskej republike;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť analýzu Národnej rade SR na prerokovanie,

ministra pôdohospodárstva

2...
odôvodniť analýzu v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister pôdohospodárstva

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky