UZNESENIE VLÁDY SR 742/2000

k návrhu zabezpečenia podmienok vzniku jednotnej dopravnej polície

Číslo uznesenia: 742
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 1799/2000
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zabezpečenia podmienok vzniku jednotnej dopravnej polície;

B. poveruje

ministra vnútra

1...
koordinovaním plnenia úloh podľa schváleného postupu prípravy vzniku jednotnej dopravnej polície;

C. ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministrovi vnútra

1...
pripraviť a realizovať delimitáciu Železničnej polície z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na Ministerstvo vnútra SR, vrátane potrebných legislatívnych úprav
Termin: do 31. decembra 2000
2...
predložiť na rokovanie vlády priebežnú správu o stave delimitácie a ďalšom postupe prípravy jednotnej dopravnej polície
Termin: do 28. februára 2001
3...
zabezpečiť v rozsahu svojej pôsobnosti plnenie úloh podľa schváleného postupu prípravy vzniku jednotnej dopravnej polície.

Vykonajú

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister vnútra