UZNESENIE VLÁDY SR 740/2000

k návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda po štátnej línii

Číslo uznesenia: 740
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 2174/2000
Predkladá......: minister vnútra
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda po štátnej línii;

B. zriaďuje

1...
koordinačnú komisiu vlády SR na zabezpečenie referenda po štátnej línii, uvedenú v predloženom materiáli;

C. ukladá

ministerke financií
ministrovi vnútra
ministrovi obrany
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministrovi spravodlivosti
ministrovi zdravotníctva
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi školstva
ministrovi zahraničných vecí
predsedovi Štatistického úradu SR
prednostom krajských úradov
prednostom okresných úradov

1...
zabezpečiť vo svojej pôsobnosti plnenie úloh vyplývajúcich z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda po štátnej línii,

ministerke financií

2...
uvoľniť z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy finančné prostriedky v predpokladanej výške 149 920 000 Sk, z toho pre Ministerstvo vnútra SR 129 844 000 Sk, pre Štatistický úrad SR 19 600 000 Sk, pre Slovenský rozhlas 123 000 Sk a pre Slovenskú televíziu 353 000 Sk na krytie výdavkov spojených s prípravou a vykonaním referenda
Termin: do 30. septembra 2000

predsedovi Štatistického úradu SR

3...
zabezpečiť spracovanie výsledkov hlasovania v referende,

ministrovi vnútra
predsedovi Štatistického úradu SR

4...
predložiť na rokovanie vlády záverečnú správu o príprave a priebehu referenda, vrátane vyčíslenia nákladov na prípravu a vykonanie
Termin: do 15. marca 2001.

Vykonajú

ministerka financií
minister vnútra
minister obrany
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister spravodlivosti
minister zdravotníctva
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister školstva
minister zahraničných vecí
predseda Štatistického úradu SR
prednostovia krajských úradov
prednostovia okresných úradov

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky