UZNESENIE VLÁDY SR 739/2000

ku Koordinačnej smernici pre prípravu a realizáciu programu ISPA v SR

Číslo uznesenia: 739
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 2052/2000
Predkladá......: podpredseda vlády P. Hamžík
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
Koordinačnú smernicu pre prípravu a realizáciu programu ISPA v SR;

B. vymenúva

1...
podpredsedu vlády pre európsku integráciu P. Hamžíka za Národného koordinátora ISPA;

C. ukladá

podpredsedovi vlády P. Hamžíkovi

1...
zaslať Koordinačnú smernicu pre prípravu a realizáciu programu ISPA v SR Európskej komisii
Termin: do 27. septembra 2000

ministrovi životného prostredia
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

2...
vymenovať členov pracovnej skupiny ISPA a zriadiť jej stály sekretariát v rámci svojho rezortu
Termin: do 4. októbra 2000
3...
vypracovať a predložiť na rokovanie Prípravného výboru pre štrukturálne fondy EÚ návrh formálnych kritérií pre posudzovanie predbežných žiadostí o podporu z programu ISPA
Termin: do 30. septembra 2000
4...
vypracovať návrh na zriadenie implementačnej agentúry ISPA pre svoj rezort a predložiť ho Národnému koordinátorovi ISPA
Termin: do 16. októbra 2000.

Vykonajú

podpredseda vlády P. Hamžík
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister životného prostredia