UZNESENIE VLÁDY SR 738/2000

k návrhu na vytvorenie integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

Číslo uznesenia: 738
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 1996/2000
Predkladá......: podpredseda vlády P. Csáky a minister výstavby a
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 970/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh vytvorenia integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr;

B. ukladá

ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja

1...
dobudovať sieť regionálnych rozvojových agentúr tak, aby v doterajších krajoch pôsobili aspoň dve,
2...
sfunkčniť integrovanú sieť regionálnych rozvojových agentúr podľa schváleného návrhu
Termin: do 31. decembra 2000

podpredsedovi vlády P. Csákymu
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja

3...
predložiť na rokovanie vlády návrh na zriadenie Národnej agentúry pre regionálny rozvoj
Termin: do 31. decembra 2000

C. zrušuje

1...
bod B.2. uznesenia vlády SR č. 802/1997- vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh na zriadenie a štatút Národnej agentúry pre regionálny rozvoj do 31. 1. 1998,
2...
bod B.1. uznesenia vlády SR č. 922/1998 - predložiť návrh vytvorenia Národnej agentúry pre regionálny rozvoj a spôsob jej financovania na rokovanie vlády do 31. 1. 1999,
3...
bod B.1. uznesenia vlády SR č. 970/1999 - vypracovať návrh personálneho a finančného zabezpečenia Národnej agentúry pre regionálny rozvoj vrátane jej štatútu do 15. 12. 1999.

Vykonajú

podpredseda vláda P. Csáky
minister výstavby a regionálneho rozvoja